Levenskunde als apart vak in het onderwijs

Levenskennis/Welzijn/Persoonlijke ontwikkeling/Innerlijke rust​/Beantwoord levensvragen/Verbinding​/Wijsheid van ons hart​/De sleutel

Als leven een ‘vak’ is, verdient Levenskunde een plaats in het onderwijs. Het vult het bestaande curriculum in het onderwijs aan met kennis gericht op het bereiken van welzijn, door antwoorden te geven op de essentiële levensvragen. Praktische antwoorden op de vele vragen en problemen die we kennen van individuen en in de samenleving.

Levenskunde is geen filosofie, geen beschouwing over de zin van het leven. Het is ervaringsgerichte levenskennis, aangevuld met oefeningen, waarmee ervaren kan worden dat de aangereikte kennis tot het gewenste doel leidt.

Levenskunde behandelt het functioneren van een mens, zijn relatie met de samenleving, de aarde en de kosmos. Met name de relatie met de kosmos, die ontstaat als we in contact zijn met ons hart, blijkt een essentiële sleutel te zijn in het ervaren van innerlijke rust en tevredenheid, dus voor welzijn. In dit kader wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan alle soorten hindernissen die het contact met ons hart in de weg kunnen staan.

Verder worden onderwerpen behandeld als: wat zijn de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, wat zijn de sleutels voor een goede relatie en wat kan onze rol zijn in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Levenskunde, als nieuw vak in het onderwijs, geeft elk individu het gereedschap dat hij nodig heeft in zijn leven. Het vult het bestaande curriculum aan met kennis gericht op het bereiken van welzijn, door antwoorden te geven op de essentiële levensvragen. Vragen als: ‘wat kan ik doen om beter in mijn vel te komen’, ‘hoe krijg ik meer vat op mijn gedrag’, hoe kom ik er achter wat echt bij mij past?’, enz. , enz. Daarmee brengt levenskunde de leerlingen een basis voor meer bewustzijn van de mogelijkheden voor verbreding en verdieping van hun leven.

Levenskunde brengt de verloren gegane kennis uit oude wijsheidstradities, aangevuld met moderne wetenschappelijke kennis. Het brengt deze kennis in eenvoudige, begrijpelijke termen, aangevuld met ervaringsoefeningen.

De grote problemen bij mensen, in de samenleving en met de aarde vragen om een actie.

Nothing changes if nothing changes!'
Als we beseffen welke hoge prijs we betalen kunnen we ook besluiten te kiezen voor een oplossing. We zouden kunnen zeggen: ‘verbeter de wereld en begin bij het individu’.

Welke kennis en inzichten heeft een mens nodig voor een leven naar tevredenheid, dus om ‘welzijn’ te ervaren? Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze kennis op grote schaal gemeengoed wordt? Het huidige onderwijs is te veel gericht op welvaart en te weinig op welzijn. Daar zit het grote gat tussen de realiteit en de gewenste situatie. Daar valt dus veel te winnen! Levenskunde geeft hier invulling aan.

Door het onderwijs hiermee vollediger te maken sturen we mensen de samenleving in die beter in hun vel zitten. Daardoor kan een mooiere samenleving ontstaan en een aarde waar beter voor gezorgd wordt.

Wat is Levenskunde?

Levenskunde is GEEN filosofie. Geen beschouwing over hoe het leven wel eens in elkaar zou kunnen zitten, hoe interessant dat ook kan zijn.

Levenskunde behandelt alle essentiële levenskennis. Kennis die nodig is om invloed te kunnen uitoefenen op je eigen welzijn. Je zou het dus ook ‘welzijnskunde’ kunnen noemen. Hoe zit een mens in elkaar? Wat is de wisselwerking van de mens met de samenleving en met de aarde? Wat is de invloed van de kosmos op ons als mens? Hoe zit ik zelf in elkaar? Wat kan ik doen om mij te ontwikkelen? Wat kan ik bijdragen aan een gezonde samenleving en aan een gezond milieu (aarde, duurzaamheid). Een bijdrage die uiteindelijk ook altijd weer in ons eigen belang is.

Levenskunde bestrijkt het totale veld van het menszijn, persoonlijk welzijn (geluk, tevredenheid, succes), omgaan met elkaar (compassie, delen, samenwerken) en het duurzaam omgaan met de aarde. Duurzaamheid is, denken wij, een logisch gevolg. Een tevreden, succesvol mens zal eerder bereid zijn bij te dragen aan duurzaamheid dan iemand die op zijn tenen loopt.

Hoe zit een mens in elkaar?

Veel mensen identificeren zich met hun persoonlijkheid, hun karakter. Zo ben ik nu eenmaal, daar moet ik het mee doen en dus moet ook jij mij maar nemen zoals ik ben. 
In de lessen Levenskunde zal stap voor stap worden duidelijk gemaakt dat een mens meer is dan zijn persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid is ons masker, waarmee we ons aan de buitenwereld presenteren. Onder dat masker zit ons ware zelf. Als we daar naar terug gaan zullen we ons beter in ons vel voelen. Uitdrukkingen als 'ik ben mezelf niet meer' of 'ik ben mezelf kwijt geraakt' refereren daar aan. 
In contact met ons ware zelf is het ook eenvoudiger om contact te maken met ons hart. Ons hart blijkt de sleutel te zijn voor het contact met de kosmos. En in dat contact kunnen we beschikken over de kracht, de liefde en de wijsheid van die kosmos. Dat geeft ons een enorme verdieping die ons de echte innerlijke vrede zal brengen.

In onze visie is een mens een wezen met minimaal de volgende aspecten: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. We leven echter in een wereld waarin veelal alleen oog is voor het fysieke en het mentale. Het is dan ook niet zo vreemd dat het negeren van de twee andere essentiële aspecten tot grote problemen leidt.

Wie de mens en zichzelf beter wil leren begrijpen moet ook de relatie van de mens met de samenleving, de aarde en met de kosmos in beschouwing nemen.

De mens in relatie tot de samenleving, de aarde en de kosmos

Het leven van een mens is onlosmakelijk verbonden met de samenleving. De kwaliteit van de samenleving bepaalt het leven van het individu, zijn leefomstandigheden, zijn veiligheid. Als wij als individu bijdragen aan de samenleving dan profiteren we daar dus zelf ook van. Doen we het niet, dan zal het tegen ons keren.

Het leven van een mens is ook onlosmakelijk verbonden met de aarde. Alles wat we eten en inademen komt van de aarde. We zijn opgebouwd uit dezelfde moleculen als de aarde. De aarde is dus in zekere zin onze moeder! Zorgen we goed voor de aarde dan is dat in ons belang. Putten we de aarde uit, dan graven we dus ons eigen graf. Dat zelfde geldt voor het vervuilen van de aarde.

De aarde is onze moeder

 

We leven als mensheid op onze aarde, die onderdeel uitmaakt van een oneindig grote kosmos. Alles wat we kennen is in en uit de kosmos ontstaan. Of we nu spreken over een schepping, over evolutie of over the big bang, het is en blijft één groot mysterie. Dat mysterie noemen wij ‘de Bron’ of ‘het kosmische veld’, een wonderbaarlijk veld van liefde, kracht en wijsheid. Dit is van oorsprong het terrein van de religies. Sinds enkele decennia is echter ook de wetenschap op het spoor van dit kosmische veld! 
Dat opent in onze ogen perspectieven voor het dichten van de traditionele kloof tussen geloof en wetenschap!! 
De verbinding met de Kosmos blijkt voor een mens van wezenlijk belang en een antwoord op de onvrede die veel mensen voelen (of krampachtig proberen weg te stoppen). In die verbinding kunnen we putten uit haar liefde, kracht en wijsheid. Als we ons openen voor die verbinding zal de weldaad daarvan ook uitstralen naar onze samenleving en naar de aarde. 
De sleutel voor de verbinding met de kosmos is de verbinding met ons hart.

Een beroemde wetenschapper die de relatie van de mens met de kosmos goed had begrepen was Einstein. 
Van hem is het volgende citaat: 
De intuïtieve geest (= de 'wijsheid van ons hart') is een godsgeschenk; het rationele verstand (= de 'wijsheid van ons hoofd') een dienaar.

We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.

De wijsheid van ons hart is ons grootste geschenk!

 

Levenskunde behandelt de volgende hoofdonderwerpen:

 1. wat gebeurt er met ons als we opgroeien?

 2. hoe zien onze 'specificaties' en 'gebruiksaanwijzing' er uit?

 3. de mens in relatie tot de samenleving, de aarde en de kosmos

 4. ons gedrag bepaalt ons leven. Maar, wat bepaalt ons gedrag?

 5. hoe zit jij in elkaar?

 6. mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

 7. onze relaties

 8. onze rol in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen

Ga voor meer details naar 'De lesonderwerpen'

Hoe kan het gaan werken?

De theorie van Levenskunde en de bijbehorende oefeningen zullen dienen als basis voor zelfkennis. Die zelfkennis opent de weg naar persoonlijke / spirituele ontwikkeling, een ontwikkeling in de richting van meer succes en tevredenheid.

Toename van het succes en de tevredenheid van de individuen zullen leiden tot een betere samenleving en een gezondere aarde.

Denk hierbij ook aan de bekende soefi-uitspraak: 'strijden met anderen geeft oorlog, strijden met jezelf vrede'.

Waarom in het onderwijs?

Als ouders en leraren de kennis niet hebben kunnen ze het ook niet aan de jeugd doorgeven. Door het als vak op te nemen in het onderwijs hoeven we slechts een deel van de leraren op te leiden om deze lessen te kunnen geven.

Als Levenskunde als nieuw vak in het onderwijs wordt geïntroduceerd, krijgt uiteindelijk iedereen het gereedschap om zich op school en ook in het latere volwassen leven ‘wel’ te voelen, dus ‘welzijn’ te ervaren.

In onze ervaring staan kinderen veel meer open voor nieuwe materie dan volwassenen. Volwassenen hebben hun overtuigingen vaak al helemaal vastgezet en vinden het daardoor moeilijk zich open te stellen voor iets nieuws. Kinderen zijn in dat opzicht veel flexibeler.

Hoe onderscheiden onze producten zich van bestaande alternatieven?

We kennen een aantal initiatieven die min of meer in het verlengde liggen van Levenskunde, zoals o.a. gelukskunde, vredeslessen, lessen over persoonlijk leiderschap.

Dit zijn mooie initiatieven en we kunnen ons voorstellen dat scholen die deze lessen geven minder bereid zullen zijn Levenskunde te adopteren. Ons initiatief omvat ze echter allemaal en gaat dieper. Als een school overstapt verliest zij dus niets en heeft zij alleen maar meer te bieden.

Beantwoord essentiele levensvragen

Levenskunde als apart vak in het onderwijs

Levenskunde is de sleutel voor het ervaren van welzijn!

​© 2018 by stichting LIHO

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus